ZVSL - kablovka

Prejsť na obsah

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica

Oficiálna web stránka: WWW.ZVSL.SK


Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica Pozemkové spoločenstvo oznamuje všetkým spoluvlastníkom zrušenie konania Valného zhromaždenia v termíne 05.04.2020.  S náhradným termínom spoluvlastníkov včas oboznámime.

Predstavenstvo a zoznam členov výboru:
Milan Lisík  - predseda ZVSL,p.s.
Štefan Trúchly
- podpredseda ZVSL,p.s.

Ján Kucharčík
- člen výboru
Štefan Trúchly Čadca
- člen výboru
Vincent Kvašňovský
- člen výboru
Štefan Kubuš
- člen výboru
Jozef Špalek
- člen výboru

Štefan Smolka
- predseda dozornej
Ing. Miroslava Kucharčíková
- členka dozornej rady
Mgr. Michaela Dormanová
- členka dozornej rady


Správa o hospodárení zvsl za rok 2019

ťažba a zárubkami, v ktorých boli ťažby vykonané:
- Janelov 126,52 m3 3793,68 Eur
- Dedová Príslop   70,75 m3   2503,90 Eur
- Pazderov vyšný 230,21 m3                9524,48 Eur
- Kopačkov 143,18 m3                             5953,23 Eur
- Maslákov   25,03 m3                             1777,04 Eur    
- Knapov 148,55 m3                               4313,79 Eur
- Jurčagov   44,81 m3                              1949,54 Eur
- Fefkov Javorské   63,26 m3                              1964,80 Eur
- Chlastakov   99,95 m3                              4106,65 Eur
- Kišakov, Peňov Kalinov 103,16 m3                               3925,37 Eur
- Magura,                                                      1058,01 m3                             36103,39 Eur
- Gilaňov 184,38 m3                                6283,02 Eur
- Špalkov Javorské 289,26 m3                             11280,93 Eur
- Jendrišákov 327,00 m3                             11666,41 Eur
- Rovne Dudíkova 119,05 m3                                4472,31 Eur
- Svancari 194,97 m3                                9876,35 Eur                                
- Kvašňov 289,56 m3                             12160,78 Eur  
- Komanovky 461,52 m3                             17030,56 Eur  
- Margušov 256,11 m3                             10231,50 Eur
- Rovne Pazderova 200,31 m3                               8838,03 Eur
- Čamborov Javorské 186,88 m3                               6343,45 Eur
- Fefkov za vodou 152,73 m3                              6540,20  Eur
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Spolu                                                          4855,93 m3                            179 912,05 Eur
- K tomu palivo         62,50 m3
-              na stavebné povol.                         40,00 m3   
- Celkom bolo vyťažené                            4958,43 m3 drevnej hmoty v sume 179 912,05 Eur
Za ťažbu združenie zaplatilo celkom 96 474,27 Eur.

Za rok 2019 bolo na základe ťažby drevnej hmoty, realizovanej v roku 2018, vyplatené známym vlastníkom 37 923,64 Eur , neznámym vlastníkom po vydokladovaní podielov bola vyplatená čiastka 9297,47 Eur
Ďalej na základe zmluvy s Lesmi SR š.p. o prenájme za neznámych vlastníkov 2946,80 Eur.

Ku koncu roku 2019 bola združeniu na účet pripísaná suma 56 899,45 Eur na základe poskytnutej finančnej podpory z pôdohospodárskej platobnej agentúry na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Ďalej Vás budem informovať o pestovných činnostiach vykonaných v roku 2019
1. Výseky nežiadúcich drevín
- Sivov 3,18 ha
- Čamborov 1,13 ha
- Sivov Dedovka 4,70 ha
- Lušňákov Dedovka 2,28 ha
- Bátorov 1,82 ha
- Drahňákov 2,93 ha
- Drábov 1,54 ha
- Višňákov 1,92 ha
- Šulganov 1,15 ha
- Pazderov 1,15 ha
- Ševčíkov 1,15 ha
- Urbanov 3,70 ha
- Vojtušov 1,21 ha
- Kvasnicov 1,20 ha
- Ševčíkov I. 1,48 ha
- Ševčíkov II. 2,24 ha
- Javorina 8,12 ha
- Kubušov 1,22 ha
- Chlebkov 2,05 ha
- Spolu vo výmere                                       43,08 ha v sume 9693 Eur

2. Čistenie zvyškov po ťažbe
- Michajkov Lysíková 62,74 m3
-    -„-           Zagrapanová 213,07 m3
- Svancari 481,92 m3
- Kubinov Jančorka 496,40 m3
- Dedová Príslop   57,90 m3
- Revajov vyšný   66,71 m3
- Revajov nižný 140,96 m3
- Margušov 338,61 m3
- Michajkov Poláčková 245,30 m3
- Špalkov 200,89 m3
- Čamborov 448,11 m3
- Jendrišákov 371,57 m3
- Rovne Pazderov 266,24 m3
- Komanovky                                                  553,50 m3
- Rovne Dudíkova 119,50 m3
- Knapov 148,56 m3
- Majákov 53,48 m3
- Kvašňov 289,20 m3
- Kopačkov   68,46 m3
- Maslákov   32,37 m3
- Pazderov vyšný 332,79 m3
- Sivov   46,31 m3
- Fefkov 216,51 m3
- Kišakov Peňov 109,82 m3
- Spolu                                                          6475,56 m3 v sume 20 115 Eur    

3. Sadenie bolo nasledovné:

- Michajkov 10 000 ks
- Chlastakov  2 000 ks
- Komanovky  5 000 ks
- Kopačkov  3 000 ks
- Kvašňov 7 700 ks
- Ryboňov     300 ks
- Blahov     800 ks
- Margušov                                       800 ks
- Svancari                                     23 000 ks
- Jendrišákov                                 8 600 ks
- Rovne Dudíkova                         2 500 ks
- Rovne Pazderov                         7 300 ks
- Jurčagov                                      6 100 ks
- Kubanov                                      4 000 ks    
- Janelov                                            100 ks
- Chlebkov                                     3 900 ks
- Pečarkov                                      7 000 ks
- Fefkov                                           6 000 ks
- Revajov nižný                                  770 ks
- Revajov vyšný                                  630 ks
- Kubinov                                            500 ks
- Blahov                                              500 ks
Združenie v roku 2019 nakúpilo celkom 114 000 ks sadeníc  v sume + práca 43 423,35 Eur

4. Náter proti ohryzu zverou:
- Jendrišákov 1,33 ha
- Rovne Dudíkova 0,67 ha
- Rovne Pazderova 1,33 ha
- Kvašňov 0,67 ha
- Svancari 6,00 ha
- Michajkov 1,74 ha
- Knapov 0,16 ha
- Janelov 0,22 ha
- Majákov 0,23 ha
- Fefkov 0,39 ha
- Čamborov Špalkov 1,20 ha
- Fefkov,Pečarkov 2,28 ha
- Chlebkov 0,55 ha
- Chlastakov 0,89 ha
- Blahov 1,21 ha
- Cervakol bol kupený v množstve 450 kg v hodnote   1944,00 Eur, cena práce 2 747,00 Eur
Vyžínanie bolo urobené v zárubku Blahov 0,89 ha v sume 115,70 Eur

5. Prerezávky
Kubinov                                     2,63 ha                   789.- Eur


Návrat na obsah