ZVSL - kablovka

Prejsť na obsah

Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica

Oficiálna web stránka: WWW.ZVSL.SK


Predstavenstvo a zoznam členov výboru:
Milan Lisík  - predseda ZVSL,p.s.
Štefan Trúchly
- podpredseda ZVSL,p.s.

Jozef Gavlák
- člen výboru
Milan Smolka
- člen výboru
Vincent Kvašňovský
- člen výboru
Štefan Kubuš
- člen výboru
Jozef Špalek
- člen výboru

Ing. Miroslava Kucharčíková - predsedníčka dozornej rady
Mgr. Michaela Dormanová
- členka dozornej rady

Katarína Hamacková - členka dozornej rady
Výbor Združenia vlastníkov súkromných lesov obce Oščadnica ,p.s.
023 01 Oščadnica č. 751
Zvoláva
Valné Zhromaždenie
Členov pozemkového spoločenstva v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z.,
ktoré sa uskutoční
V nedeľu 07. mája 2023 o 10,00 hod v Kultúrnom dome v Oščadnici
Program:
1.     Otvorenie
2.     Voľba zapisovateľa, overovateľov a schválenie programu VZ
3.     Voľba komisií – mandátovej a návrhovej
4.     Správa o činnosti a hospodárení ZVSL obce Oščadnica, p.s. za rok 2022
5.     Správa o finančnom hospodárení za rok 2022
6.     Správa odborného lesného hospodára za rok 2022
7.     Diskusia
8.     Správa mandátovej a návrhovej komisie
9.     Návrh na uznesenie a schválenie účtovnej uzávierky a vyplatenie podielov za rok 2022
10.Záver
Registrácia začína o 9,00 hod.
Pri registrácii sa každý člen preukáže dokladom totožnosti, v prípade zastupovania iných členov je nutné predložiť písomné splnomocnenie.
Celý podrobný materiál ku konaniu zhromaždenia je k dispozícii v sídle ZVSL a na výveske v DK Oščadnica
Po ukončení valného zhromaždenia Vás pozývame na guláš.
                                                                        Výbor ZVSL Oščadnica,p.s.


Správa za rok 2022
Za rok 2022 boli prevedené nasledovné ťažby:
-         Zárubok Janelov, ťažbár J. Vojtuš, 101,74 m3 drevnej hmoty v sume 12049,95, za ťažbu bola vyplatená suma 2364,96 Eur
-         Zárubok Dirgasov, porast 241 ťažbár K. Poláčková, množstvo 320,81 m3 drevnej hmoty, v sume 36052,40 Eur , za ťažbu bola vyplatená suma 6400 Eur
-         Zárubok Mroščákov, ťažbár J. Vojtuš  vyťažené 37,38 m3 drevnej hmoty v sume 2886 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 686,16 Eur
-         Zárubok Chlastakov, porast 284 c , ťažbár M. Smolka, vyťažené 253,38 m3 drevnej hmoty v sume 29713,40 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 5571 Eur
-         Zárubok Majákov, ťažbár J. Vojtuš,  vyťažené množstvo 94,65 m3 drevnej hmoty, v sume 9477,69 Eur za ťažbu 1 703.70 Eur
-         Zárubok Jendrišákov , ťažbár M. Smolka  vyťažené 255,85 m3 drevnej hmoty v sume 25212,85 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 5342 Eur
-         Zárubok Rovne Dudíkova, porast 289 a/1, vyťažené 149,02 m3 drevnej hmoty v sume 18336,49 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 2720,- eur
-         Zárubok Sivov Javorské , ťažbár K. Poláčková vyťažené 156,14 m,3 drevnej hmoty v sume 13132,60 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 4387,04 Eur
-         Zárubok Šulganov porast 339 a1, ťažbár J. Vojtuš, vyťažené 176,95 m3 drevnej hmoty v sume 16928,75 Eur  za ťažbu bolo vyplatené 3 207,60 Eur
-         Zárubok Kubinov D.Jurčaga, ťažbár K. Poláčková vyťažené 69,91 m3 v sume 9196,65 Eur  za ťažbu bolo vyplatené 1398,20 Eur
-         Zárubok  Čamborov porast 12b/1, ťažbár J. Vojtuš, vyťažené 44,24 m3 v sume 3273 Eur, za ťažbu bolo vyplatené 808,02 Eur
-         Zárubok Kubinov porast 65/0/1, ťažbár K. Poláčková vyťažené  J.Maslák vyťažené 2,87 m3 v sume 330,05 Eur za ťažbu bolo vyplatené 57,40 Eur
-         Zárubok Kubinov porast 67a/1 ťažbár K. Poláčková, subjekt Mosor a Křivánek, vyťažené 240,53 m3 v sume 32584,05 za ťažbu bolo vyplatené 4329,54 Eur
-         Zárubok Kubinov časť J. Lysík, ťažbár K. Poláčková, vyťažené 79,74 m3 drevnej hmoty v sume 9050,10 Eur za ťažbu bolo vyplatené 1590,80 eur
-         Zárubok Rovne Dudíkova časť I. Masláková, porast 289 a, ťažbár M. Smolka vyťažené  24,44 m3 v sume 2415,30 za ťažbu bolo vyplatené 439,92 Eur
-         Zárubok  Príslop, ťažbár J. Vojtek časť  spoločné  vyťažené 198,02 m3 drevnej hmoty v sume 15932,35 Eur za ťažbu 4792,80 Eur
-         Zárubok  Marguška porast  49a/0 časť M. Dormanová, ťažbár I. Griga  vyťažené 83,66 m3 drevnej hmoty v sume 8008,33 Eur za ťažbu bolo vyplatené 1587 Eur
-         Zárubok Marguška porast 49a/0 Š. Trúchly a spol. ťažbár I. Griga, vyťažené 46,89 m3 drevnej hmoty  v sume 4333,18 Eur za ťažbu bolo vyplatené 1056 Eur
Spolu bolo  za rok 2022 vyťažené 2336,22 m 3 drevnej hmoty v sume 248 913,14 Eur.

V roku 2022 bola po ťažbe drevnej hmoty vyčistená plocha, pripadajúca na:
-         Zárubok Dirgasov  v množstve 320 m3 v sume 1033,90 Eur
-         Zárubok Majákov v množstve 27,27 m3 v sume 72,44 Eur
-         Zárubok  Kubinov v množstve 180 m3 v sume 597,60 Eur
-         Zárubok Jurčagov v množstve 669 m3 v sume 2221,08 Eur
-         Zárubok  Chlastakov v množstve 253,83 m3 v sume 842,82 Eur
-         Zárubok Rovná Poľana v množstve 391,56 m3 v sume 1300 Eur
-         Zárubok Príslop v množstvo 200 m3 v sume 660 m3
-         Zárubok Kubinov  v množstve 60,53 m3 v sume 200,96 Eur
-         Zárubok  Jendrišákov v množstve 256,84 m3 v sume 919,10 Eur
-         Zárubok Rovne Dudíková v množstve 175,59 m3 v sume 582,95 Eur
-         Celkovo bolo za čistenie po ťažbe vyplatené 8430,85 Eur

Za rok 2022 bolo nakúpených 58350 ks stromčekov v hodnote 15511,39 eur, za práce bolo vyplatených 13779,50 Eur.

Sadenie bolo prevedené nasledovne:
-         Zárubok Chlastakov bolo vysadené 8700 ks
-         Zárubok Guranský  bolo vysadených 1550 ks
-         Zárubok Majákov  bolo vysadných 1850 ks
-         Zárubok Sivov  bolo vysadených 1000 ks
-          Zárubok Kubinov – bolo vysadených 12500 ks
-          Zárubok Janelov  -  bolo vysadených 600 ks
-          Zárubok Čamborov  - bolo vysadených 600 ks
-          Zárubok Svancari – bolo vysadených 2900 ks
-          Zárubok Beskydok – bolo vysadených 2500 ks
-          Zárubok Rovná Poľana – bolo vysadených 12000 ks
-          Zárubok  Jurčagov – bolo vysadených  7200 ks
-          Zárubok Jendrišákov – bolo vysadených 3750 ks
-              Zárubok Dirgasov  - bolo vysadených 4100 ks

Všetky zasadené stromčeky boli ošetrené, v nasledovných zárubkoch v sume 5718 Eur, čo zahrňa sumu práce a cervacolu
-         Zárubok Rovná Poľana – plocha 4,18 ha v sume 814 Eur
-         Zárubok Jurčagov  - plocha 2,32 ha v sume 450 Eur
-         Zárubok  Beskydok – plocha 3,8 ha v sume 737,85 Eur
-         Zárubok  Dirgasov – plocha 4 ha v sume 776,68 Eur
-         Zárubok  Chlastakov – plocha 4,60 ha v sume 906,98 Eur
-         Zárubok Rovne Jurištova – plocha 1 ha v sume 194,17 Eur
-         Zárubok Kubinov – plocha  5,32 ha v sume 1032,98 Eur
-         Zárubok Jendrišákov  - plocha 1,28 ha v sume 248,55 Eur
-         Zárubok Kubanov – plocha 1,31 ha v sume 254,36 Eur
-         Zárubok Svancari – plocha 1,55 ha v sume 300,43 Eur

V roku 2022 bol prevedený výžin nežiaducich drevín nasledovne:
-         Zárubok Kubinov na ploche 1 ha v sume 150 Eur
-         Zárubok Svancari  na ploche 3,8 ha v sume 570 Eur
V roku 2022 boli urobené výseky nežiaducich drevín nasledovne:
-         Zárubok  Pečarkov na ploche 1,6 ha v sume 360 Eur
V roku 2022 boli urobené prerezávky nasledovne:
-         Zárubok Pečarkov, Kišakov a Špalkov po 3,64 ha v sume 3780 Eur

Návrat na obsah